โรงพยาบาลระนองรับประกาศนียบัตร ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลระนองรับประกาศนียบัตร ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
โดยมีนายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านการจัดการคุณภาพความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา ในเขตสุขภาพ 11 ปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่โรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จำนวน 47 แห่ง โดยที่จังหวัดระนองประกอบด้วย โรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลละอุ่น ตั้งแต่วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Bottom