การกำหนดมาตรการฯ และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมาย

ประกาศสำนักงานสาธารรสุขจังหวัดระนอง ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom