ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ ชนิด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  คือ  เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด  ๑  ชนิด

Bottom