ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ๑.๕% dextrose peritoneal dialysis ๕,๐๐๐ ml/ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ๑.๕% dextrose peritoneal dialysis ๕,๐๐๐ ml/ถุง จำนวน ๑,๑๐๐ set (๒ ถุง/set) 

Bottom