ประกาศประกวดราคาซื้อยา ซื้อยา ๑.๕% DEXTROSE PERITONEAL DIALYSIS ๕,๐๐๐ ML/ถุง จำนวน ๑,๑๐๐ set (๒ ถุง/set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อยา ซื้อยา ๑.๕% DEXTROSE PERITONEAL DIALYSIS ๕,๐๐๐ ML/ถุง จำนวน ๑,๑๐๐ set (๒ ถุง/set) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Bottom