ประกาศตาราง ปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลระนอง

ประกาศตาราง ปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลระนอง คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต แบบที่ 2

Bottom