ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mA.จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Bottom