head procurementnews
แสดง #
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง คือ เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ
จัดซื้อยาร่วมจังหวัดระนองปีงบประมาณ2560
ประกาศซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 31 รายการ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ – หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัดฯ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ – หออภิบาลผู้ป่วยหนักและผ่าตัดฯ
ประกาศตาราง ปปช. ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๔ รายการ ของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศตาราง ปปช.จ้างย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงพยาบาลระนอง
ประกาศสอบราคาจ้างย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงพยาบาลระนอง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ (e-bidding)

Bottom