ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ระดับชำนาญการพิเศษ (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Bottom