ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลระนอง

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลระนอง

ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565

(รายละเอียดดังไฟลน์แนบ)

Bottom