ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลือ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ จำนวน 8 ราย รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Bottom