head news
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป
การการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การปรับปรุงขั้นตอน/เเนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
สรุปรายงานการร้องเรียนรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
บทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

Bottom