head news
แสดง #
รายงานสรุปการดำเนินการตามเเผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาลเเละองค์กรคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
เเผนพัฒนาระบบธรรมาภิบาลเเละองค์กรคุณภาพ ITA ประจำปีงบประมาณ 2562
มาตรการการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานสังกัดโรงพยาบาลระนอง
รายงานผลติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลติดตามการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปการร้องเรียนเรื่องทั่วไปเเละเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
คู่มือการรับเรื่องเรื่องร้องเรียนทั่วไปเเละเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
กรอบเเนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหน่วยงานให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2562น์ทับซ้อน โรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Bottom