head news
แสดง #
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบเเนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ชมรม STRONG โรงพยาบาลระนอง
รายงานการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือการดำเนินจัดการข้อร้องเรียนทั่วไปเเละการร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลระนอง
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนเเละคู่มือการกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลระนอง
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบทดลองจ่าย ประจำงวดที่ 4 ประจำปี 2563
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

Bottom