โครงการ/ผลงาน/นวัตกรรมต่างๆ


การตรวจยืนยันการคัดกรองหัวใจเด็ก ตามโครงการ "อบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรองหัวใจเด็กให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง โดย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า"

heart_children_0021_n
heart_children_0022_n
heart_children_0023_n
heart_children_0024_n
heart_children_0025_n
heart_children_0026_n
heart_children_0027_n
heart_children_0028_n
heart_children_0029_n
heart_children_0030_n
heart_children_0031_n
heart_children_0032_n
heart_children_0033_n
heart_children_0034_n
heart_children_0035_n
heart_children_0036_n
heart_children_0037_n
heart_children_0038_n
heart_children_0039_n
heart_children_0040_n
 
 

Bottom