โครงการ/ผลงาน/นวัตกรรมต่างๆ


การตรวจยืนยันการคัดกรองหัวใจเด็ก ตามโครงการ "อบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรองหัวใจเด็กให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง โดย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า"

heart_children_0061_n
 
 

Bottom