โครงการ/ผลงาน/นวัตกรรมต่างๆ


การตรวจยืนยันการคัดกรองหัวใจเด็ก ตามโครงการ "อบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรองหัวใจเด็กให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง โดย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า"

heart_children_0041_n
heart_children_0042_n
heart_children_0043_n
heart_children_0044_n
heart_children_0045_n
heart_children_0046_n
heart_children_0047_n
heart_children_0048_n
heart_children_0049_n
heart_children_0050_n
heart_children_0051_n
heart_children_0052_n
heart_children_0053_n
heart_children_0054_n
heart_children_0055_n
heart_children_0056_n
heart_children_0057_n
heart_children_0058_n
heart_children_0059_n
heart_children_0060_n
 
 

Bottom