โครงการ/ผลงาน/นวัตกรรมต่างๆ


การตรวจยืนยันการคัดกรองหัวใจเด็ก ตามโครงการ "อบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการคัดกรองหัวใจเด็กให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วประเทศ" เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องโกมาซุม โรงพยาบาลระนอง โดย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กลมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการสนับสนุนของ "ทุนการกุศลสมเด็จย่า"

heart_children_0001_n
heart_children_0002_n
heart_children_0003_n
heart_children_0004_n
heart_children_0005_n
heart_children_0006_n
heart_children_0007_n
heart_children_0008_n
heart_children_0009_n
heart_children_0010_n
heart_children_0011_n
heart_children_0012_n
heart_children_0013_n
heart_children_0014_n
heart_children_0015_n
heart_children_0016_n
heart_children_0017_n
heart_children_0018_n
heart_children_0019_n
heart_children_0020_n
 
 

Bottom