head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 1383.-1539
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งตรวจด้วยเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลระนอง จำนวน 1 โครงการ
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียม
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อยาร่วมระดับเขตสุขภาพที่ ๑๑ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมแบบเคลื่อนไหวไม่ได้
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ

Bottom