head procurementnews
แสดง #
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ครั้งที่ ๒
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ ชนิด
ประกาศผู้ชนะเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจฯ
ประกาศขายทอดตลาด เศษวัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลระนอง ครั้งที่ ๒

Bottom