head procurementnews
แสดง #
เอกสารการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด2565
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลระนอง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหารสด
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลระนอง เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลราคาร้านค้าสะดวกซื้อ

Bottom