head procurementnews
แสดง #
ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจฯ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา Gemigliptin tartrate ๕๐ mg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ๑.๕% dextrose peritoneal dialysis ๕,๐๐๐ ml/ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลการขายทอดตลาด (ครั้งที่ ๒)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบำบัดด้วยออกซิเจนความกดอากาศสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มฯ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง

Bottom