head procurementnews
แสดง #
ตาราง ปปช. ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดที่ ๑-๗ ของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการที่ 347-457
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกาดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศห้องผ่าตัดที่ ๑-๗ ของโรงพยาบาลระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบ
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ ชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

Bottom